Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP
Về thương mại điện tử Ngày ban hành  : 16/05/2013
Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái          : Đang có hiệu lực
Tải xuống
Thông tư số 47/2014/TT-BCT
Quy định về quản lý website thương mại điện tử Ngày ban hành  : 05/12/2014
Ngày có hiệu lực: 20/01/2015
Trạng thái          : Đang có hiệu lực
Tải xuống
Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND
Ban hành quy định quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày ban hành  : 07/05/2014
Ngày có hiệu lực: 17/05/2014
Trạng thái          : Đang có hiệu lực
Tải xuống
Luật Thương mại số 36/2005/QH11
Luật Thương mại năm 2005 Ngày ban hành  : 14/06/2005
Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
Trạng thái          : Đang có hiệu lực
Tải xuống